25. august 2023, Nitra
KALAZANSKÉ FÓRUM 2023

TRI ŠKOLY JEDEN DUCH

NA SPOLOČNEJ CESTE

 • 00Dní
 • 00Hodín
 • 00Minút
 • 00Sekúnd

Kalazanské fórum

🎓 Pedagogické sympózium všetkých piaristických škôl organizované Rehoľou piaristov na Slovensku.
🎓  Koná sa každoročne striedavo v troch mestách v jednej z piaristických škôl (Nitra, Trenčín, Prievidza).

🎓 Ide o podujatie zamerané na rozvoj učiteľov, výmenu skúseností, oboznámenie sa s inovatívnymi metódami práce so žiakmi. Popritom všetkom učitelia strávia spoločný čas a oslávia patróna našich škôl.

Networking

Rozvoj pedagógov

Stretnutia

Oslava

PROGRAM

08:30

REGISTRÁCIA

09:00

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

10:00

WORKSHOPY I. BLOK

11:00

PRESTÁVKA / OBČERSTVENIE

11:30

WORKSHOPY II. BLOK

12:30

OBED

13:45

TEAMBUILDING

14:30

SLÁVNOSTnÁ Sv. OMŠA

Mgr. Zuzana Zelenajová
Kariérne smerovanie žiakov - ako ich vieme podporiť?
 • Školská psychologička, ktorá si rada vychutnáva tie chvíle, keď majú ľudia radosť z toho, že sú k sebe ľudskými. Manželka a matka troch dcér.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Kariérne smerovanie žiakov - ako ich vieme podporiť?

Každý žiak je výnimočný, má v sebe potenciál a vie rásť. Práve škola môže byť miestom, ktoré mu je nápomocné pri spoznávaní jeho silných a slabých stránok a tým napredovať v hľadaní svojho budúceho životného povolania. Každodenným rozvíjaním vlastných kľúčových kompetencií si tvoríme budúcu kariéru.

P. Juraj Gendiar, SchP
Balintovská skupina v pedagogickej praxi
 • piarista
 • Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 • workshop dostupný iba v II. bloku

Balintovská skupina v pedagogickej praxi

Všetci sme sa vo svojej pedagogickej praxi niekedy dostali do situácie, kedy sme nevedeli “ako ďalej” vo vzťahu k žiakovi či rodičovi, a tak sme možno hľadali nejakú dobrú radu. Balintovská skupina nie je priestor, kde sa dávajú rady. Naopak, je to miesto spoločnej reflexie, ktorá umožňuje nazerať na náročné situácie inak a nachádzať vlastné, originálne riešenia. Pomôcky: písacie potreby (pero, papier)

Mgr. Vladimír Ondrejka a Mgr. Jaroslav Votoček
Pilotné nové triednictvo
 • Obaja sme tr. učitelia 1. ročníka na gymnáziu. Obaja sme otcovia rodín. Obaja sme športovci. Zároveň sme bývalí kolegovia z NEpiaristickej školy.
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza a Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop dostupný iba v I. bloku

Pilotné nové triednictvo

Welcome Activity, môj buddy, vzťahy, imatrikulácie, duchovná obnova, soft skills, triednické hodiny, mentoring, bezpečné prostredie, komunikácia, infolist pre rodičov...To sú témy, ktoré chceme s vami zdieľať. Témy, o ktorých s vami chceme hovoriť a navzájom sa obohatiť skúsenosťou, zážitkom. Povedať, čo za ten prvý rok fungovalo, a naopak, čo nefungovalo. Poďme si navzájom pomôcť.

Mgr. Viera Gimecka
ZDRAVÝ ŽIVOT v rovnováhe
 • Láskavo učím deti, mládež, ale aj dospelých k pohybu a rekreačnému športu. Rovnako sa snažím pri tom motivovať k zdravej strave a uvedomeniu si rovnováhy medzi PRÍJMOM stravy a VÝDAJOM pri pohybe.
 • Piaristicke gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

ZDRAVÝ ŽIVOT v rovnováhe

Téma je o rovnováhe medzi pohybom a stravou. Aby sme sa mohli hýbať, učiť sa, pracovať, musíme jesť. Vieme všetci, že málo pohybu a veľa jedla nie je zdravé. Rovnako veľa pohybu a málo jedla je rovnako nezdravé. Pomôcky: V prípade záujmu odvážiť sa na špeciálnej váhe, prosím aby mali účastníci nainštalovanú aplikáciu My TANITA. Na jeden mobil sa môžu vážiť 3 osoby. Váženie sa realizuje NABOSO.

P. Mgr. Stanislav Šimkovič, PhD., SchP
Špeciálna teória relativity v Loedlových diagramoch
 • Učiteľstvo fyziky a matematiky som vyštudoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem vyučovania týchto predmetov vediem krúžok základov astronómie a astrofyziky.
 • Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Špeciálna teória relativity v Loedlových diagramoch

Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov s geometrickou metódou výkladu vybraných relativistických javov (relatívnosť súčasnosti, kontrakcia dĺžky, dilatácia času) a riešenia paradoxov ŠTR. Loedlové diagramy umožňujú nielen porozumieť týmto javom, ale aj vidieť príčinu ich vzniku.

PaedDr. Milan Trnka
Canva - tvorba školskej grafiky
 • informatika - geografia
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Canva - tvorba školskej grafiky

Canva - jednoduchá tvorba grafických plagátov, brožúr a iných dokumentov na školské akcie.

PaedDr. Sandra Kozárová
Inšpiratívne nástroje v práci ŠKD
 • Pracujem ako vychovávateľka v ŠKD na I. stupni ZŠ. Na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre pôsobím od roku 2016.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Inšpiratívne nástroje v práci ŠKD

Prezentácia novej záhradnej triedy a inovatívneho detského ihriska pre ŠKD. Realizácia časovej priamky sv. Jozefa Kalazanského. Zhrnutie projektov a súboru aktivít realizovaných v rámci činností ŠKD. Pomôcky: pero a papier.

RNDr. Monika Gregušová
Práca s talentami v rámci mimoškolských aktivít - Stredoškolskej odbornej činnosti
 • Na škole pracujem od roku 2002 od ukončenia štúdia na PRIF UK v Bratislave, odvtedy som sa snažila žiakov viesť k láske k prírodným vedám – biológii, chémii a zároveň ich aj viesť k súťažiam v daných predmetoch a SOČ. Ako metodik SOČ na škole pracujem od roku 2008 až doteraz.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Práca s talentami v rámci mimoškolských aktivít - Stredoškolskej odbornej činnosti

Rada by som sa s Vami podelila o dlhoročné skúsenosti, ktoré mám ako metodik Stredoškolskej odbornej činnosti na škole (od roku 2008 až po súčasnosť). V rámci SOČ už viac rokov po sebe patrí naše Piaristické gymnázium v Nitrianskom kraji medzi školy s najvyššou zapojenosťou a výsledkami na úrovni krajských a celoslovenských kôl. Každý žiak je v niečom dobrý, SOČ umožňuje žiakom vyniknúť v tom, v čom sú jedineční a čo ich baví. Zároveň je to pre nich vynikajúci štart na VŠ.

PaedDr. PhDr. Andrea Páleníková
Ako vyučovať cudzí jazyk po COVIDE - typy a triky pre učiteľov študentov, ktorí sa nám po COVIDE "tak trochu zmenili"
 • Som stredoškolská učiteľka francúzskeho jazyka, na škole vediem krúžok prípravy na medzinárodnú skúšku DELF z francúzskeho jazyka. Som krajská predsedníčka olympiády FRJ.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Ako vyučovať cudzí jazyk po COVIDE - typy a triky pre učiteľov študentov, ktorí sa nám po COVIDE "tak trochu zmenili"

1. Dopad obdobia COVIDU na študentov - ich zmeny v správaní a osvojovaní si učiva /znížená pozornosť, ťažšie zapamätávanie si učiva, zabúdanie/ 2. Ako pomôcť študentovi dostať sa znovu "do normálu" /prijať ho takého, aký je, nájsť v ňom to najlepšie, nájsť "čo na nich teraz zaberá"/ 3. Praktické typy a triky, ako vyučovať cudzí jazyk /viac sa zamerať na opakovanie, vizualizáciu, spoločné hry, rozhovor so študentom/

Mgr. Zuzana Boráková a Mgr. Andrea Pastuchová
Sebapoznanie ako základ sebaúcty. Skúsenosti z vedenia kurzov sebapoznania
 • Zuzana Boráková: Na PSŠ F. Hanáka v Prievidzi pôsobím ako učiteľka nemeckého jazyka, občianskej náuky a pedagogiky a ako výchovná poradkyňa. Baví ma literatúra, pobyt v prírode a cestovanie. Andrea Pastuchová: Na PSŠ F. Hanáka v Prievidzi pôsobím ako učiteľka nemeckého jazyka a psychológie. Mám rada detektívne príbehy, francúzske a talianske filmy, baví ma šport, zbieram liečivé rastliny.
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Sebapoznanie ako základ sebaúcty. Skúsenosti z vedenia kurzov sebapoznania

Workshop je zameraný na prezentáciu aktivít, ktoré sa nám osvedčili počas realizácie kurzov sebapoznania na našej škole. Kurzy boli určené pre žiakov kvinty a septimy a 1. a 2. ročníka 4-ročného gymnázia. Cieľom bolo priviesť žiakov k lepšiemu spoznaniu svojich silných a slabých stránok, k uvedomeniu si svojho vnútorného potenciálu a schopnosti, ale i prekážok, ktoré im bránia v napredovaní. Zistili, ako ich vnímajú ich spolužiaci a či sa toto zistenie zhoduje s ich sebaobrazom.

Mgr. Miroslava Grolmusová
Arteterapia vo vyučovaní, ale aj mimo neho
 • Som učiteľkou anglického jazyka a umenia a kultúry na Piaristickom gymnáziu v Prievidzi a učím na škole 11 rok. Zaujímam sa o umenie, hudbu, šport, cestovanie, prírodu.
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Arteterapia vo vyučovaní, ale aj mimo neho

Workshop je zameraný hlavne na praktické aktivity a činnosti týkajúce sa využitia arteterapie na hodinách umenia a kultúry, ale aj na ostatných vyučovacích predmetoch. Nadväzujem na poznatky kurzu v rámci Erazmu+ pre učiteľov, na ktorom som sa zúčastnila začiatkom školského roka v španielskej Barcelone.

Mgr. Ľubomíra Zahumenská
Globálne vzdelávanie v matematike
 • Milujem poriadok čísel a jednoznačné pravidlá matematiky a zároveň ma fascinuje chaos vonkajšieho aj vnútorného sveta. Tak celoživotne hľadám rovnováhu medzi nimi.
 • Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Globálne vzdelávanie v matematike

Každú aktivitu, ktorú používame v škole, je dobré si raz vyskúšať. Aktivita "Má každý to, čo potrebuje?" pomáha vytvoriť si predstavu o distribúcii svetového bohatstva. Rozdeľovanie do skupín, práca v skupinách a reflexia. A bonus k tomu: metodický materiál. Pomôcky: pero, mobil

Mgr. Mária Mistríková
Zábavné učenie s kartičkami
 • Som učiteľka ANJ - NJ, mama troch detí. Mám rada mladých ľudí a šport.
 • Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Zábavné učenie s kartičkami

Zaujímavé aktivitky pre výučbu nielen cudzích jazykov.

Mgr. Marek Šimurka
Hodnotenie kvality informačných zdrojov
 • Učiteľ biológie a geografie na gymnáziu, hľadá spôsoby rozvoja kritického a vedeckého myslenia aj v predmetoch Cvičeniach z biológie a Tvorba projektu a prezentačné zručnosti.
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Hodnotenie kvality informačných zdrojov

Budeme si všímať rozdiely v informačných zdrojoch rôznej kvality a pôvodu. Pôjde najmä o zdroje týkajúce sa prírodných vied. Predstavím aktivity, ktoré som už robil so žiakmi, niektoré si aj vyskúšame a pozdieľame svoje skúsenosti. Pomôcky: smartfón alebo tablet.

PhDr. Anna Gondová
Chcete aj Vy vycestovať za poznaním a skúsenosťami do zahraničia v rámci ďalšieho vzdelávania Erasmus + ?
 • Vyučuje angličtinu a ruštinu na Piaristickom gymnáziu a SOŠ v Prievidzi, je koordinátorom pre program Erasmus+, pre sektor K1 - mobility učiteľov a zamestnancov školstva.
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • workshop dostupný v I. a II. bloku

Chcete aj Vy vycestovať za poznaním a skúsenosťami do zahraničia v rámci ďalšieho vzdelávania Erasmus + ?

Vysvetlíme, čo je to časť K1 programu Erasmus+, aké sú podmienky na získanie grantu (financií) na vycestovanie, ako napísať projekt a čo je to akreditácia Erasmus+, ktorá zjednoduší získavanie grantov.

Workshop pre riaditeľov piaristických škôl a rektorov kolégií
 • P. Juraj Ďurnek, SchP (provinciál)
 • Rehoľa piaristov na Slovensku
 • workshop dostupný iba v I. bloku

Workshop pre riaditeľov piaristických škôl a rektorov kolégií

Strategicko-inšpiratívne stretnutie s cieľom nastavenia kooperácie piaristických diel na projekte rozvoja #novej piaristickej školy.

REGISTRÁCIA

Registrácia je určená pre pedagogických a odborných zamestnancov piaristických škôl a pozvaných hostí.
Registráciou vopred nám pomôžete k lepšej príprave miesta konania workshopu a pdkladov pre prednášajúceho.

#PIARISTICKÁ ŠKOLA

ŠKOLA ŽIVOTA

ŠKOLA VZŤAHOV

ZBOŽNÁ ŠKOLA

POHĽAD NA MINULÉ ROKY

KALAZANSKÉ FÓRUM 2021

PRIEVIDZA

ĎAKUJEME ZA PODPORU

PARTNEROM A SPONZOROM

Hosting zabezpečený vďaka podpore

KONTAKT

Rehoľa piaristov na Slovensku

Piaristická 8, 949 01 Nitra

piaristi@piaristi.sk