25. august 2023, Nitra
KALAZANSKÉ FÓRUM 2023

Piaristická škola = oranžová škola?

 • 00Dní
 • 00Hodín
 • 00Minút
 • 00Sekúnd

Kalazanské fórum

🎓 Pedagogické sympózium všetkých piaristických škôl organizované Rehoľou piaristov na Slovensku.
🎓  Koná sa každoročne striedavo v troch mestách v jednej z piaristických škôl (Nitra, Trenčín, Prievidza).

🎓 Ide o podujatie zamerané na rozvoj učiteľov, výmenu skúseností, oboznámenie sa s inovatívnymi metódami práce so žiakmi. Popritom všetkom učitelia strávia spoločný čas a oslávia patróna našich škôl.

Networking

Rozvoj pedagógov

Stretnutia

Oslava

PROGRAM

08:45

REGISTRÁCIA

09:15

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

10:00

WORKSHOPY I. BLOK

11:15

PRESTÁVKA / OBČERSTVENIE

11:45

WORKSHOPY II. BLOK

13:00

OBED a KÁVA

14:30

SLÁVNOSTnÁ SV. OMŠA

Vladimír Kopec
Ako motivovať mladých k umeniu?
 • Som učiteľom slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy. Okrem pedagogickej činnosti sa venujem koncertnej činnosti a pracujem ako katedrálny organista v Nitre. Zaoberám sa liturgickou hudbou po II. vatikánskom koncile a napísal som pre žiakov niekoľko muzikálov ako Umučenie, Ako jasná hviezda, San José de Calazans, Námestie sv. Alžbety a i.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Ako motivovať mladých k umeniu?

Viesť žiakov ku kreativite v oblasti umenia je náročný proces a vyžaduje si kooperáciu pedagóga s vedením školy. Ako motivovať žiakov pri tvorbe školského muzikálu, aké starosti a problémy sú s tým spojené, ale aj aké benefity takáto činnosť prináša - to bude náplňou nášho workshopu. Nebudú chýbať ukážky, dobrá hudba a vzájomná diskusia.

Andrea Ballová
Telesná výchova inak
 • Som učiteľka nemeckého jazyka a telesnej výchovy. Veľmi rada komunikujem so študentmi a som rada, keď rozvíjajú svoje soft- skills . Som mamou 3 užasných detí, športovkýňou a nadšenou trénerkou.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Telesná výchova inak

Študenti sa stávajú samostatnými bytosťami. Je našou úlohou, učiť ich samostatnosti, zodpovednosti. Na základe retrospektívnej reflexie a spoločným dialógom dospejeme k zhodnoteniu našej/ich práce. Niekedy je ťažké vysloviť a priznať si, áno nedal som do toho všetko. Ale je dôležité uvedomiť si, že je možnosť to zmeniť. Kým robíme veci rovnakým spôsobom, máme stále aj rovnaké výsledky. Rovnako dôležité je aj vedieť oceniť svoju námahu.

Ľubomíra Zahumenská
Globálne vzdelávanie v matematike
 • Milujem poriadok čísel a jednoznačné pravidlá matematiky a zároveň ma fascinuje chaos vonkajšieho aj vnútorného sveta. Tak celoživotne hľadám rovnováhu medzi nimi.
 • Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 • workshop

Globálne vzdelávanie v matematike

Každú aktivitu, ktorú používame v škole, je dobré si raz vyskúšať. Aktivita "Má každý to, čo potrebuje?" pomáha vytvoriť si predstavu o distribúcii svetového bohatstva. Rozdeľovanie do skupín, práca v skupinách a reflexia. A bonus k tomu: metodický materiál.

Mariana Svoradová Lacinová
Bádateľský projekt- Určovanie vlastností pôd
 • Aprobácia GEO- TSV. Tradičné formy vyučovania- možno.Učenie vonku, netradične, bádaním a spoznávaním poznaného aj nepoznaného- URČITE ÁNO.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Bádateľský projekt- Určovanie vlastností pôd

Ak chceme implementovať Komenského učenie Schola ludus do súčasnej edukácie, prestaňme chcieť od žiakov izolované encyklopedické vedomosti a fakty. Našim cieľom bolo spojiť teóriu s praxou priamo v edukačnom procese v priamej interakcii učiteľučivo- žiak formou geografického projektu, v rámci objavného a projektového vyučovania v geografii, aktívnym uplatňovaním medzipredmetových vzťahov a tým spopularizovať tému učiva o pôdach- uplatnením výskumných metód- pokus, pozorovanie. http://www.primas.ukf.sk/conference/papers/GIS/g_svoradova_lacinova.pdf

Zora Masaryková
Libe geht durch den Magen (auch die Liebe für DaF) Láska ide cez žalúdok (aj láska k nemčine)
 • Som učiteľkou nemčiny a občianskej náuky na Piaristickom gymnáziu v Nitre ako aj koordinátorka školského parlamentu. Už viac ako 15 rokov som členkou Nemeckej zahraničnej spoločnosti, ktorá sa orientuje na vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka. Vďaka odborným stážam, hospitačným pobytom a mnohým vzdelávaniam sa neustále snažím udržať krok s aktuálnymi trendami vo vyučovaní nemčiny.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Libe geht durch den Magen (auch die Liebe für DaF) Láska ide cez žalúdok (aj láska k nemčine)

Krajinu spoznáme najlepšie prostredníctvom jedla. Mnohé regióny majú vlastné pokrmy a niektoré sú medzinárodne známe a obľúbené špeciality. Jedna z nich je témou workshopu - s konkrétnymi návrhmi na spracovanie vo vyučovaní.

Ľuboslava Banská
...aby vyjadrenie „Sme školou rodinného typu.“ nebolo len frázou...
 • Začínala som ako učiteľka náboženskej a etickej výchovy. Hoci tieto predmety obohacovali môj život, predsa ma to časom viac a viac ťahalo k mladším žiakom a tak som k pôvodnej kvalifikácii pridala aj učiteľstvo pre 1.stupeň a v súčasnosti sa venujem našim najmenším ratolestiam.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

...aby vyjadrenie „Sme školou rodinného typu.“ nebolo len frázou...

Určite ste sa pri prezentácii rôznych škôl (najmä základných) často stretli s vyjadrením, že sú „školou rodinného typu“. Čo to ale znamená? Vyjadruje to snáď láskavosť? Alebo starostlivosť či príjemné prostredie? Alebo ide o určité princípy či postupy? A ako sa stať takouto školou? Ak sa o to už snažíme (pretože je to súčasť misie piaristických škôl), v čom sa nám darí a v čom by sme potrebovali počuť skúsenosti iných? Náš workshop bude zameraný na zdieľanie skúseností o vytváraní vzťahov, o aktivitách v škole, o výchovných metódach, o spôsoboch spolupráce s rodičmi, o budovaní komunity.... o všetkom, čo nás bližšie posunie k napĺňaniu podstaty tohto vyjadrenia...

Anna Vrábľová
Kooperatívne vyučovanie efektívne pre 2. st. ZŠ a G
 • Som učiteľka s aprobáciou anglický jazyk, ruský jazyk a geografia. Mám 30 ročnú prax v oblasti školstva aj na rôznych kariérnych pozíciách od koordinátora ŽŠR, koordinátora pre SOČ, výchovného a kariérneho poradcu až po riaditeľku gymnázia s 8-ročným a 4-ročným vzdelávacím programom. Pracovala som tiež ako školská inšpektorka v Nitrianskom a Prešovskom samosprávnom kraji a ako lektorka funkčného vzdelávania v moduloch legislatíva v školstve, autoevalvácia a vedenie ľudí v MPC (teraz NIVaM). Okrem svojej rodiny a práce mám rada prácu v záhrade a turistiku na miesta s krásnymi výhľadmi.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Kooperatívne vyučovanie efektívne pre 2. st. ZŠ a G

Workshop je zameraný na rozvoj zručností účastníka vhodne (vzhľadom k vývinovým a individuálnym charakteristikám žiakov, obsahu učiva a cieľom hodiny) zvoliť, didakticky pripraviť a efektívne uplatniť kooperatívne učenie sa žiakov pri práci v skupinách alebo s použitím vybraných metód vyučovania prostredníctvom realizácie aktivít v predmetoch rôznych vzdelávacích oblastí. Výstupom využiteľným v pedagogickej praxi budú pracovné listy k aktivitám.

Július Jenis
Nebojte sa "3D"
 • Teoretický informatik, ktorý sa teóriu snaží spojiť s praxou. Svoje vedomosti sa celý život snažím odovzdávať študentom.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Nebojte sa "3D"

Náplňou seminára bude tvorba modelu pomocou dostupných programov. Po nakreslení sa pustíme do tlače a frézovania vytvorených modelov. Účastníci sa oboznámia s 3D tlačiarňou a s pojmami súvisiacimi s týmto zariadením.

Marcelka Jahnová
Chyba ako príležitosť a súčasť rastu, nie ako problém alebo otvorená myseľ učiteľov
 • Som učiteľka anglického jazyka a psychológie a momentálne riaditeľka školy v Nitre. Považujem za dôležité rozvíjať silné stránky žiakov a posilňovať tak ich vnútornú motiváciu učiť sa. Som vďačná, že vďaka mojej rodine, mojim žiakom a mojim kolegom môžem rásť spolu s nimi a že mi každý deň nastavujú zrkadlo. Rola učiteľa a rodiča mi prináša nové príležitosti, uvedomenia a priznanie si chýb.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Chyba ako príležitosť a súčasť rastu, nie ako problém alebo otvorená myseľ učiteľov

"Moja cesta k objaveniu žiarovky bola dlhá. Ale nikdy som nezlyhal. Objavil som len 9000 ciest, ktoré nefungovali." Thomas Alva Edison Otvorme myseľ a buďme ako Edison pri objavovaní svojich ciest a ciest našich žiakov. Učitelia s otvorenou mysľou veria, že každý žiak má v sebe potenciál, ktorý sa dá rozvíjať. Sú nároční, no vytvárajú atmosféru dôvery. Oceňujú a chvália proces, nie iba výsledok. Žiakom dávajú najavo, že chyby im pomáhajú rásť a učiť sa. Vo svojom správaní modelujú prístup ku chybám. Chyby sú príležitosťou, cestou k poznaniu, zlepšovaniu a nie k problémom.

Radka Komárňanská
Žiak s inakosťou v triede - pre niektorých strašiak, pre niektorých záťaž, pre iných výzva...
 • Mama dvoch "odrastencov" a učiteľka celým svojim srdcom - špeciálny pedagóg a prvostupniarka. Typická staršia sestra terorizujúca mladších súrodencov počas prázdnin hrou na školu. Od r. 1995 som pôsobila na osobitnom učilišti, neskôr v špeciálnej triede a ako nadšenec inklúzie na základnej škole. Venovala som sa žiakom s mentálnym a viacnásobným postihnutím, s poruchami učenia a správania. V poslednom čase ma to ťahá k tým najmenším s cieľom, aby moji malí parťáci chodili do školy s radosťou.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Žiak s inakosťou v triede - pre niektorých strašiak, pre niektorých záťaž, pre iných výzva...

So situáciou, keď sa vo vašej triede/v triede kde učíte, nachádzal žiak s inakosťou, sa v dnešnej dobe určite stretol každý z nás. Pre učiteľa a spolužiakov vystupujú do popredia otázky prijímania špecifík takéhoto žiaka. Učiteľ musí situáciu zvládnuť nielen v osobnej rovine ale zároveň v rovine kolektívu triedy. Vieme objaviť hodnotu žiakov s inakosťou, vnímať ich pozitívne vlastnosti , oceňovať ich a implementovať to aj v kolektíve triedy? Ocitli sme v situácii, kedy sme mali problém s prijatím žiaka s inakosťou? Ako ich prijímajú spolužiaci? Ako sa cíti daný žiak? S čím ste sa počas svojej praxi stretli? Čo vás obohatilo pri práci so žiakmi s inakosťou? Ste ochotní sa podeliť príbehom dobrej praxe? Presne to tvorí zameranie workshopu, zdieľanie skúseností, hľadanie odpovedí, vzájomná podpora a obohatenie. Téma je bohatá a preto poprosím prihlásených účastníkov o krátky súhrn otázok/podnetov, ktoré by radi uvítali v obsahu workshopu. Ďakujem 🙂

Ivana Vicanová, a Juliána Grolmusová
VPU očami/ ušami dieťaťa
 • Ivana, Juliána- pracujeme ako školské špeciálne pedagogičky. Ivana- som manželka, matka 1 dieťaťa so slabším zrakovým obmedzením, pracovala som takmer 3 roky v cpp a súčasne som robila asistentku na zš žiakovi s autizmom. Momentálne 2 roky pôsobím ako školská špeciálna pedagogička na Piaristickej spojenej škole v Prievidzi. Rada sa posúvam vpred, čítam najmä motivačné knihy. Juliána - Pracujem v našej piaristickej škole v Prievidzi 5 rokov. 4 roky som bola učiteľka v materskej škole a teraz som prvý rok pôsobila ako školský špeciálny pedagóg. Niekoľko rokov spolupracujem na tvorbe a organizácii tábora pre deti z našej školy a tiež sa vo voľnom čase venujem práci s mládežou.
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • seminár

VPU očami/ ušami dieťaťa

V dnešnej dobe, ktorá je otvorená novým trendom a rôznorodým formám vzťahov, sú deti a mladí postavení pred dôležité otázky vlastnej identity. Učiteľ potrebuje týmto výzvam ale aj otázkam mladých rozumieť a ponúknuť na ne primeranú, vedecky podloženú odpoveď. Ponúkame možnosť ako čo najlepšie porozumieť žiakom s poruchami učenia, poruchami pozornosti a aktivity, autizmom. Vyskúšate si vidieť, počuť a cítiť sa ako oni. Najlepšie porozumieme, keď sa nimi samými staneme.Pomôžme našim študentom prejsť obdobím dospievania tak, aby z nich vyrástli zdravé, stabilné a dobre zorientované osobnosti.

Juraj Gendiar, SchP
Balintovská skupina v pedagogickej praxi
 • Piarista - vyučujem nábožensto. Mám ukončený psychoterapeutický výcvik v oblasti logoterapie.
 • Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 • workshop

Balintovská skupina v pedagogickej praxi

Všetci sme sa vo svojej pedagogickej praxi niekedy dostali do situácie, kedy sme nevedeli “ako ďalej” vo vzťahu k žiakovi či rodičovi, a tak sme možno hľadali nejakú dobrú radu. Balintovská skupina nie je priestor, kde sa dávajú rady. Naopak, je to miesto spoločnej reflexie, ktorá umožňuje nazerať na náročné situácie inak a nachádzať vlastné, originálne riešenia.

Zuzka Zelenajová
Motivačné rozhovory - ako využiť prvky z nich v rozhovoroch so žiakmi
 • Školská psychologička na gymnáziu v Nitre a zároveň mama troch detí a manželka jedného muža. Verím, že do srdca každého človeka je od Boha daná najhlbšia túžba po dobre, kráse a láske. Baví ma v rozhovorch so žiakmi hľadať možnosti, ako tieto naše túžby v živote napĺňať.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Motivačné rozhovory - ako využiť prvky z nich v rozhovoroch so žiakmi

K práci učiteľa neodmysliteľne patria aj rozhovory so žiakmi. Zamýšľate sa aj vy nad tým, ako pomôcť žiakovi spoznať jeho aktuálny stav a jeho nevýhody? Zamýšľate sa ako ho následne viesť k snahe niečo s tým urobiť a uvedomiť si výhody zmeny? Ako mu vyjadriť akceptáciu, spolucítenie či reflexiu? Ako byť zvedavým a zároveň nie dotieravým? Cieľom techník používaných pri motivačných rozhovoroch je nájsť vnútornú motiváciu, aby sa nemusel vytvárať tlak zvonku. Sú zamerané na pomoc pri prekonávaní nerozhodnosti a pomáhajú podstúpiť cestu k zmene.

Alžbeta Miškovová
Učíme deti vonku
 • Učiteľka prvého stupňa ZŠ. Nadšená pestovateľka interiérových rastliniek.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • seminár

Učíme deti vonku

Prehliadka vonkajších priestorov školy pre vzdelávanie a objavovanie. Navštívime outdoorovú učebňu Hejného matematiky a učebňu prírodovedných predmetov. Popri tom si radi vypočujeme a pozdieľame aj vaše úspechy, skúsenosti, nápady a plány ako preniesť vyučovacie hodiny von.

Richard Gurbicz
Ježišova kaviareň
 • Človek milujúci dobrodružstvo. Vášnivý cestovateľ a kávičkár. Otec štyroch detí (veď vravím, že milujem dobrodružstvo). Dlhodobo inšpirovaný spisovateľom Johnom Eldredgeom ma fascinuje objavovať čo všetko sa dá s Bohom zažiť. Aj v pracovnej dobe. Aj pri káve.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Ježišova kaviareň

"Čo za šialenstvo sme prijali za normálny stav, keď nám ako luxus pripadá aj minútová prestávka?" Ježiš si s tebou chce dať kávu. Áno, aj v pracovnej dobe. Pripadá ti to pritiahnuté za vlasy? Tak si vyber z jeho nápojového lístka a zisti ako si s ním zjednodušiť pracovný deň. Pozvánka do kaviarne platí aj pre tých, čo kávu nepijú.

Marek Lehocký, SchP
"Budem vidličkou a viem, že si za to zaslúžim výprask."
 • Absolvent piaristického gymnázia v Nitre, aktuálne najmladší piarista na Slovensku. Popri príprave na kňazstvo a štúdiu katolíckej teológie učím na nitrianskom piaristickom gymnáziu aj katolícke náboženstvo a lektorujem Akadémiu veľkých diel. Sám si kladie, veľké otázky najmä vo filozofii, literatúre a umení.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • seminár

"Budem vidličkou a viem, že si za to zaslúžim výprask."

Je naozaj pravdou, že v základoch každej ľudskej činnosti stojí metafyzika? Môžeme súhlasiť s Descartom s tým, že práve ona tvorí korene filozofie? Ako to súvisí s filozofiou vzdelávania? Na tomto workshope sa budeme venovať prístupu, ktorý si kladie tieto otázky. Zameraný bude predovšetkým na vyučovanie katolíckeho náboženstva, je však uplatniteľný v akomkoľvek predmete.

Ivana Šatková
Ako (nevy)horieť!
 • Pracujem ako psychologička na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne od roku 2022. Som manželka a matka štyroch detí. Popri materskej dovolenke som sa venovala témam výchovy, efektívneho rodičovstva a montessori pedagogike. V súčasnosti sa snažím cez skupinové aktivity a individuálne rozhovory spoznávať svet mladých a spoločne s nimi hľadať odpovede na mnohé otázky na ceste životom.
 • Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 • workshop

Ako (nevy)horieť!

Tlak v práci, stres doma, máme inkluzívne vzdelávať, rozumieť mladým, rešpektovať ich a zohľadňovať ich možnosti. Veľa výziev, málo času. Kto sa o mňa postará v tomto strese? Kto bude rešpektovať mňa? Kto zohľadní moje možnosti? V prvom rade to potrebujem vedieť ja sám. Vedieť sa o seba postarať, aby som v živote nie len tlel, ale horel pre tie veci a pre tých, ktorí ma potrebujú!

Eva Trepáčová a Beata Jedináková
Karty cností
 • Eva Trepaáčová - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo/sociálna pedagogika + Beáta Jedináková - 5 rokov pôsobí ako asistent učiteľa na PSŠ F. Hanáka v PD
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • workshop

Karty cností

Výchova charakteru pomocou rozvoja cností. Viesť deti k spoznaniu a osvojeniu jazyka cností. Kde a ako zakomponovať rozvoj cností. Keď nevyskúšaš nevieš 🙂 . Edukácia cez zážitok.

Juraj Bačišin
Metóda čítania s porozumením a využitie facebooku pri výučbe humanitných predmetov
 • Som pedagóg so záujmom o verejné dianie, históriu a tvorivé písanie.
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • workshop

Metóda čítania s porozumením a využitie facebooku pri výučbe humanitných predmetov

Stretnutie ponúka pár tipov ako využiť metódu čítania s porozumením pri výučbe predmetov humanitného spektra (napr. dejepis, občianska náuka, psychológia, náboženstvo) ... a tiež ako využiť facebook; aby žiaci poznali, že to nemusí byť len zdroj zábavy či niekedy zbytočného četovania; metódy možno využiť samostatne alebo ich aj spojiť...

Andrejka Ballová
Ako som zasadil, tak budem žať.
 • Som učiteľka nemeckého jazyka a telesnej výchovy. Veľmi rada komunikujem so študentmi a som rada, keď rozvíjajú svoje soft- skills . Som mamou 3 užasných detí, športovkyňou a nadšenou trénerkou.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Ako som zasadil, tak budem žať.

Študenti sa stávajú samostatnými bytosťami. Je našou úlohou, učiť ich samostatnosti, zodpovednosti. Na základe retrospektívnej reflexie a spoločným dialógom dospejeme k zhodnoteniu našej/ich práce. Niekedy je ťažké vysloviť a priznať si, ano nedal som do toho všetko. Ale je dôležité uvedomiť si, že je možnosť to zmenit. Kým robíme veci rovnakým spôsobom, máme stále aj rovnaké výsledky. Rovnako dôležité je aj vedieť oceniť svojhu námahu.

Mária Mistríková
Volejbal - zahráme si spolu?
 • Som učiteľka ANJ - NJ, mama troch detí. Mám rada mladých ľudí a šport.
 • Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 • workshop

Volejbal - zahráme si spolu?

Na odreagovanie a v rámci psychohygieny si zahráme volejbal. Vhodné je priniesť si športové oblečenie a športové topánky.

Martina Čuláková
Základy moderného nordic walkingu
 • Som učiteľka anglického a ruského jazyka, vedúca DOFE, aktívna členka zboru Piarissimo a Gréckokatolíckeho chrámového zboru v Trenčíne, pomocná kantorka v Gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. Okrem svojej rodiny, práce a spevu milujem maté, dobrú kávu, Agathu Christie a samozrejme nordic walking.
 • Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 • workshop

Základy moderného nordic walkingu

Rada by som vás zoznámila so základmi moderného nordic walkingu - "chôdzou pre telo aj dušu"😊, s jeho správnou technikou a benefitmi pre zdravie. Na seminár si prineste pohodlné športové oblečenie a pohodlnú športovú obuv, ak máte, tak aj paličky na NW (nie na turistiku!)

Martina Zimmermanová
Recepty na šikovných žiakov a spokojných učiteľov.
 • Pracujem ako školská špeciálna pedagogička a doma som mama troch detí. Mám 15 rokov skúseností sprevádzaním detí s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia. Baví ma využívať hru pri vzdelávaní a hľadať možnosti jeho uplatnenia v praktických zručnostiach v živote detí.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Recepty na šikovných žiakov a spokojných učiteľov.

Diskusia o motivačných faktoroch, ktoré vedú žiakov (nielen so ŠVVP) k vlastnému rozvoju. Prídeme na spôsoby ako hodnotiť žiakov s prihliadnutím na ich individuálne možnosti a zároveň neznižovať latku výkonnosti? Čo ovplyvňuje procesy vzdelávania žiakov? Povieme si o inkluzívnych postupoch, nastavení IVP a vymeníme si vzájomné skúseností. Diskusia o motivačných faktoroch, ktoré vedú žiakov (nielen so ŠVVP) k vlastnému rozvoju. Prídeme na spôsoby ako hodnotiť žiakov s prihliadnutím na ich individuálne možnosti a zároveň neznižovať latku výkonnosti? Čo ovplyvňuje procesy vzdelávania žiakov? Povieme si o inkluzívnych postupoch, nastavení IVP a vymeníme si vzájomné skúseností.

Stanislav Šimkovič, SchP
Čo môžeme vidieť na oblohe?
 • Som piarista a učiteľstvo fyziky a matematiky som vyštudoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem vyučovania týchto predmetov vediem krúžok základov astronómie a astrofyziky.
 • Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 • workshop

Čo môžeme vidieť na oblohe?

Pohľad na hviezdnu oblohu nás dokáže naplniť úžasom. Priblížime si, aké objekty môžeme pozorovať na nočnej oblohe pri pohľade voľným okom a malým ďalekohľadom. Oboznámime sa so súťažami, prostredníctvom ktorých môžeme rozvíjať záujem žiakov o astronómiu a astrofyziku. Súčasťou workshopu bude praktická ukážka práce s astronomickým ďalekohľadom.

Štefan Murárik
Slobodní (seminár Akadémie veľkých diel)
 • Pôsobím ako učiteľ predmetov anglický jazyk a náboženská výchova v Nitre. Som ženatý a mám štyri deti. Od rok 2019 som lektorom Akadémie veľkých diel, ktorú na škole vediem už štyri ročníky.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Slobodní (seminár Akadémie veľkých diel)

Film Slobodní bol v roku 2022 najnavštevovanejším dokumentárnym filmom v slovenských kinách. Otvára dôležité témy vnútornej integrity, pravdy, slobody, zmyslu života, priateľstva a ich vplyvu na angažovanú občiansku spoločnosť. Príďte zažiť diskusiu s kolegami na vami vybrané témy a následne si tieto témy v rovnakej forme odučte na vlastných hodinách. Akadémia veľkých diel to umožnila tým, že po prvýkrát vytvorila metodiku voľne dostupnú pre všetkých učiteľov na Slovensku. Podmienkou absolvovania workshopu je, aby si účastník film vopred pozrel a pripravil svoje poznámky. V skrátenej verzií je voľne dostupný na https://www.filmslobodni.sk/skola/. Počet aktívnych diskutujúcich je obmedzený na 12, náčuvu sa môže zúčastniť ďalších 13 ľudí.

Anna Kotianová
Rešpektujúca komunikácia vo vzťahu k žiakovi/rodičovi
 • Pracujem ako učiteľka v Piaristickej materskej škole v Prievidzi osem rokov, z toho sedem rokov na pozícii zástupkyne riaditeľa pre MŠ.
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • workshop

Rešpektujúca komunikácia vo vzťahu k žiakovi/rodičovi

Na workshope sa dozviete tipy pre efektívnu, rešpektujúcu komunikáciu s deťmi/so žiakmi, ako nastaviť fungujúce pravidlá a jasné hranice, kedy zasahovať do konfliktných situácií medzi deťmi/žiakmi, ako nadviazať partnerský vzťah s deťmi/so žiakmmi.

Beata Jamrišková a Pavol Schmidt
Spolupráca učiteľ a asistent
 • Beata: učiteľka 1. stupňa, špeciálna pedagogička. Pavol: 4 roky pôsobí ako asistent učiteľa na PSŠ F. Hanáka v PD
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • seminár

Spolupráca učiteľ a asistent

Na seminári sa dotkneme témy asistent učiteľa teoreticky, legislatívne, ale hlavne prakticky pozdieľame naše 3 ročné skúsenosti zo spolupráce na 1. stupni ZŠ. Na seminári sa dotkneme témy asistent učiteľa teoreticky, legislatívne, ale hlavne prakticky pozdieľame naše 3 ročné skúsenosti zo spolupráce na 1. stupni ZŠ.

Jaroslav Votoček
Sprievodca galaxiou žiaka
 • Z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Mám 6 vlastných a 20 školských deti. Milujem prírodu, rád sa vzdelávam a najradšej oddychujem pohybom, ideálne v tichu.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • seminár

Sprievodca galaxiou žiaka

Triedny mentoring v praxi, realistický PPP prístup (Pokoj - Pokora - Podpora), aktivity na triednické hodiny, podpora dobrovoľníctva

Katarína Halašková
Budem ako strom zasadený pri vode alebo ako rásť i v čase sucha
 • Nováčik v školstve, stále v procese sebapoznávania, hľadajúca, rastúca, túžiaca po zrelosti... Mama 4 úžasných detí, aktuálne asistentka na gymnáziu.
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • workshop

Budem ako strom zasadený pri vode alebo ako rásť i v čase sucha

Čo ťa oživuje? Vieš, kto si? Vieš, kde sa nachádzaš? Vieš, kam ideš? Vieš, čo potrebuješ? Nesprávna odpoveď neexistuje. Je v poriadku aj nebyť v poriadku. Každý je jedinečný a má svoju cestu rastu, poďme ju spolu objavovať

Anna Čížová
Ako komunikovať so žiakmi o aktuálnych morálnych výzvach?
 • Som učiteľkou biológie a francúzskeho jazyka, zároveň koordinátorkou pre Výchovu k manželstvu a rodičovstvu na Piaristickej spojenej škole F.Hanáka v Prievidzi, som vydatá, mám tri deti.
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • seminár

Ako komunikovať so žiakmi o aktuálnych morálnych výzvach?

V dnešnej dobe, ktorá je otvorená novým trendom a rôznorodým formám vzťahov, sú deti a mladí postavení pred dôležité otázky vlastnej identity. Učiteľ potrebuje týmto výzvam ale aj otázkam mladých rozumieť a ponúknuť na ne primeranú, vedecky podloženú odpoveď.

Diana Rožár
Morálna povinnosť vs. pracovná nápň/pracovné kompetencie z pohľadu sociálneho pedagóga
 • Ako sociálny pedagóg pôsobím na škole od októbra minulého roka. Proklientský prístup je pre mňa prvoradý, pohotovo reagujem na zmeny, vždy nájdem riešenie. Vyštudovala som sociálnu a misijnú prácu. Práve misijná práca mi priniesla pocit spokojnosti a naplnenia, poskytla mi jedinečnú príležitosť mať vplyv na svet a pomáhať ľuďom v núdzi. Dnes na škole pomáham pri integrácii ukrajinských detí.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Morálna povinnosť vs. pracovná nápň/pracovné kompetencie z pohľadu sociálneho pedagóga

Individuálne priority medzi morálnou povinnosťou a pracovnými kompetenciami. Zohľadníme etické zásady a hodnoty. Prejdeme si potrebné pracovné zručnosti a odborné vedomosti, ktoré nám dopomôžu vykonávať našu prácu v prospech detí účinne. Spoločne sa pokúsime nájsť rovnováhu medzi morálnou povinnosťou a profesionálnymi kompetenciami. To nám v budúcnosti pomôže dosiahnuť najlepší možný výsledok pre jednotlivcov a komunitu. Ako pedagógovia sa často stretávame s etickými dilemami a musíme byť schopní rozhodovať v súlade s etickými normami a zároveň uplatňovať svoje odborné zručnosti na riešenie problémov a podporu rozvoja žiakov. Kde je hranica medzi našou morálnou povinnosťou a pracovnými kompetenciami?

Andrea Boteková
Kreatívny workshop
 • Učím matematiku a fyziku, ale maturovala som z kultúrno-výchovnej činnosti. Od malička sa venujem ručným prácam, ktoré som postupne rozvíjala v rámci absolvovania kurzov (enkaustika, maľba na hodváb, šitý šperk) . Momentálne sa venujem najmä patchworku.
 • Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
 • workshop

Kreatívny workshop

Kreatívna činnosť- pravdepodobne korálkovanie

Jarmila Komorová
Rozvoj digitálnych zručností žiakov
 • Na škole pôsobím ako školský digitálny koordinátor a učím fyziku a informatiku.
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • workshop

Rozvoj digitálnych zručností žiakov

Digitálne technológie, ako moderná forma informačno-komunikačných technológií nás sprevádzajú, bez ohľadu na našu vôľu. Stali sa súčasťou každodenného života jednotlivca, firmy aj školy.

REGISTRÁCIA

Registrácia je určená pre pedagogických a odborných zamestnancov piaristických škôl a pozvaných hostí.
Registráciou vopred nám pomôžete k lepšej príprave miesta konania workshopu a pdkladov pre prednášajúceho.

#PIARISTICKÁ ŠKOLA

ŠKOLA ŽIVOTA

ŠKOLA VZŤAHOV

ZBOŽNÁ ŠKOLA

POHĽAD NA MINULÉ ROKY

KALAZANSKÉ FÓRUM 2021

PRIEVIDZA

TRENČÍN

ĎAKUJEME ZA PODPORU

PARTNEROM A SPONZOROM

Hosting zabezpečený vďaka podpore

KONTAKT

Rehoľa piaristov na Slovensku

Piaristická 8, 949 01 Nitra

piaristi@piaristi.sk